คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

1.ทรามสวาท
2.สมร
3.เยาวมาลย์
4.ขวัญตา
5.ขวัญอ่อน
6.ทรามสงวน
7.แก้วตา
8.คนรัก
9.ทรามเชย
10.นงพะงา
11.ขวัญฤดี
12.พนิต
13.กานดา
14.แม่ขนตางอน
15.น้องนวล
16.มิ่งขวัญ
17.ยอดสร้อย
18.สายใจ
19.สุดที่รัก
20.คำแพง
21.ยุพา
22.กันยา
23.กัลยา
24.กามินี
25.นงเยาว์
26.โฉมตรู
27.ดุรนี
28.ดวงตา
29.ยุพดี
30.ยุพิน
31.สตรี
32.อนงค์
33.วนิดา
34.เกศินี
35.นงลักษณ์
36.บังอร
37.วรางคณา
38.สุดา
39.อรทัย
40.ยุวดี

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ คน

1.มนุษย์
2.มรรตย
3.มานพ
4.ชน
5.นร
6.บุรุษ

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ป่าไม้

1.ไพร
2.ไพรวัน
3.ไพรสัณฑ์
4.พง
5.พงพนา
6.พงพี
7.อรัญญิก
8.อารัญ
9.อารัณย์
10.ชัฏ
11.ดง
12.พงไพร
13.พนัส
14.พนา
15.พนาดร
16.พนาลี
17.พนาวัน

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ตาย

1.ดับจิต
2.ปรลัย
3.บรรลัย
4.วายชนม์
5.วายชีพ
6.มรณะ

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ สวย

1.งาม
2.สวยงาม
3.วิไล
4.วิลาวัณย์
5.ประไพ
6.ลาวัณย์
7.ไฉไล
8.อำไพ
9.โสภณ
10.โสภา
11.พะงา
12.เสาวภาคย์
13.รุจิเรข
14.วิศิษฏ์
15.สิงคลิ้ง