คำไวพจน์ เพชร

คำไวพจน์ เพชร

คำไวพจน์ เพชร
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ เพชร

1.วิเชียร
2.วชิร
3.วชิระ
4.วัชระ
5.มณิ
6.มณี
7.พัชร
8.พชระ

คำไวพจน์ หัวใจ

คำไวพจน์ หัวใจ

คำไวพจน์ หัวใจ
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ หัวใจ

1.ฤทัย
2.หทัย
3.อุระ
4.รติ
5.ฤดี
6.มโน
7.ดวงใจ
8.กมล
9.ดวงแด
10.ทรวง
11.มน

คำไวพจน์ ดิน น้ำ ลม ไฟ

คำไวพจน์ ดิน น้ำ ลม ไฟ

คำไวพจน์ ดินน้ำลมไฟ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ดิน

1.ปฐพี
2.ธราดล
3.ธรณี
4.ภูตลา
5.พสุนทรา
6.มหิ
7.พสุมดี
8.ภูวดล
9.พิภพ
10.พสุธาดล
11.ปัถพี
12.ปฐวี
13.หล้า
14.เมธินี
15.ภูม
16.ภพ
17.พสุธา
18.ธาษตรี
19.ด้าว
20.โลกธาตุ

รวมคำไวพจน์ น้ำ

1.คงคา
2.ชโลทรพ
3.อาโป
4.หรรณพ
5.ชลธาร
6.ชลาศัย
7.รัตนากร
8.สาคเรศ
9.ธารา
10.อุทก
11.อัมพุ
12.ชลธี
13.ธาร
14.ธารา
15.สลิล
16.อรรณพ
17.สินธุ
18.นที
19.สินธุ์
20.สาคร
21.สมุทร
22.ชลาลัย
23.อุทก

รวมคำไวพจน์ ลม

1.พระพาย
2.มารุต
3.วาโย

รวมคำไวพจน์ ไฟ

1.เพลิง
2.ปราพก
3.เตโช
4.อัคคี
5.อัคนี
6.เดช

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

1.ทรามสวาท
2.สมร
3.เยาวมาลย์
4.ขวัญตา
5.ขวัญอ่อน
6.ทรามสงวน
7.แก้วตา
8.คนรัก
9.ทรามเชย
10.นงพะงา
11.ขวัญฤดี
12.พนิต
13.กานดา
14.แม่ขนตางอน
15.น้องนวล
16.มิ่งขวัญ
17.ยอดสร้อย
18.สายใจ
19.สุดที่รัก
20.คำแพง
21.ยุพา
22.กันยา
23.กัลยา
24.กามินี
25.นงเยาว์
26.โฉมตรู
27.ดุรนี
28.ดวงตา
29.ยุพดี
30.ยุพิน
31.สตรี
32.อนงค์
33.วนิดา
34.เกศินี
35.นงลักษณ์
36.บังอร
37.วรางคณา
38.สุดา
39.อรทัย
40.ยุวดี

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ คน

1.มนุษย์
2.มรรตย
3.มานพ
4.ชน
5.นร
6.บุรุษ