คํานําภาษาไทย วิธีเขียนตัวอย่างคำนำรายงานวิชาภาษาไทย คํานําหนังสือ คํานํานิทาน

คํานําภาษาไทย คำนำรายงานภาษาไทย วิธีเขียนตัวอย่างคำนำรายงานวิชาภาษาไทย คํานําหนังสือ คํานํานิทาน เว็บเขียนคำนำ

การเขียนคำนำภาษาไทย

คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงาน อาจมีการเขียนเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำรายงาน เมื่อเขียนเสร็จ ควรลงท้ายผู้จัดทำ หรือคณะผู้จัดทำรายงาน ด้วย ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงายนแบบง่ายๆ สำหรับท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้

ตัวอย่างคำนำรายงาน
แบบที่ 1
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…… (รหัสวิชา)……ชั้นมัธยมศึกษาปีที่… โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง…… ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จาก………………..

ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ ต้องขอขอบคุณ……(ชื่อบุคคลที่ช่วยเหลือข้อมูล)…… ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอดผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
ลงชื่อ……ผู้จัดทำ

แบบที่ 2
รายงาน/เอกสารคำสอน/สื่อ ฯลฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่… โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง…… ทั้งนี้ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ…… ตลอดจนการประยุกต์ใช้……

ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง…… ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์……ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ……ผู้จัดทำ

แบบที่ 3
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา…… โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและครูต่อไป

ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมมาจากหนังสือแบบเรียน……และจากหนังสือคู่มือการเรียนอีกหลายเล่ม ขอขอบพระคุณอาจารย์……อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลตามความคาดหวัง

ลงชื่อ……ผู้จัดทำ

การเขียนคำนำนิทาน

ตัวอย่างคำนำนิทาน
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา…… โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านของแต่ภาคของประเทศไทย เพื่อให้นิทานพื้นบ้านของไทยในแต่ละเรื่องได้ให้คุณค่าด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย สามารถเป็นเครื่องหล่อหลอมอัธยาศัยจิตใจของคนภาคเหนือ ให้มีความเมตตากรุณา อ่อนโยน อ่อนน้อม น่าคบหาซึ่งสิ่งเหล่านี้นิทานมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติตนทางจริยธรรมไม่น้อย

นิทานพื้นบ้านของแต่ละภาค จะมีเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน โดยจะมีการแทรกเนื้อข้อคิด คติสอนใจในนิทานเรื่องนั้น ๆ โดยมีนิทานพื้นบ้านของแต่ละภาคคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง โดยให้คุณค่าด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ ช่วยให้เยาวชนของชาติมีโอกาสเรียนรู้ การวิถีชีวิตแห่งบรรพบุรุษของตนได้เป็นอย่างดี

การนำเอานิทานไปเล่าเรื่องประกอบคำสอนให้เด็ก ๆ ได้ฟังย่อมจะเป็นเครื่องทำให้เพลิดเพลินและเสริมความรู้ แบ่งเบาภาระที่จะต้องสอนเนื้อหาอย่างเดียว โดยอาศัยบุคลาธิษฐานเป็นตัวอย่างประกอบ นอกจากนี้นิทานแต่ละเรื่องยังให้ข้อเท็จจริงและช่วยในด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มทักษะในด้านการเห็น การฟัง และการทำตามเยี่ยงอย่างอันดีนั้นด้วยการศึกษาเรื่องนิทานจึงเป็นปัจจัยให้ เกิดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและแนวปฎิบัติด้วยทั้งสองทาง หากเกิดความผิดพลาดประการใดก็ขอมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ลงชื่อ……ผู้จัดทำ

การเขียนคำนำ

ตัวอย่างคำนำหนังสือวิชาการ
หนังสือแนะนําเทคนิคการสอนเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู อาจารย์ และผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ ได้เลือกใช้เทคนิคการสอนในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะได้นําข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ลงชื่อ……คณะผู้จัดทำ

คำนำหนังสือวิชาากร

แสดงความคิดเห็น

รายการ