คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ตัวย่อ พร้อมความหมาย

รวมคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ คํานําหน้านางสาวภาษาอังกฤษ คำนำหน้าเด็กชายภาษาอังกฤษ ตัวย่อ คำย่อ ต่างกันยังไง พร้อมความหมาย 2019

คำนำหน้าชื่อ

1.คำนำหน้านางสาวภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส
2.คำนำหน้านางภาษาอังกฤษ คือ Mrs. อ่านว่า มิสซิส
3.คำนำหน้านายภาษาอังกฤษ คือ Mr. อ่านว่า มิสเตอร์
4.คำนำหน้าเด็กหญิงภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส
5.คำนำหน้าเด็กชายภาษาอังกฤษ คือ Master อ่านว่า มาสเตอร์
6.คำนำหน้าพระสงฆ์ภาษาอังกฤษ คือ Buddhist Monk อ่านว่า บุดดิสท์ มองค์
7.คำนำหน้าบาทหลวงภาษาอังกฤษ คือ Rev. ย่อมาจากคำว่า Reverend
8.คำนำหน้าหม่อมหลวงภาษาอังกฤษ คือ Mom Luang (M.L.)
9.คำนำหน้าหม่อมราชวงศ์ภาษาอังกฤษ คือ Mom Rajawong (M.R.)
10.คำนำหน้าหม่อมเจ้าภาษาอังกฤษ คือ Mom Chao (M.C.)
11.คำนำหน้าศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ คือ Professor
12.คำนำหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ คือ Assistant Professor ตัวย่อ Asst. Prof. ผศ.
13.คำนำหน้ารองศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ คือ Associate Professor
14.คำนำหน้าศาสตราจารย์เกียรติคุณภาษาอังกฤษ คือ Emeritus Professor
15.คำนำหน้าแพทย์ภาษาอังกฤษ คือ Dr. หรือ Doctor อ่านว่า ด๊อกเตอร์
16.คำนำหน้าพระคุณเจ้าที่เคารพภาษาอังกฤษ คือ Ven. ย่อมาจาก Venerable
17.คำนำหน้าชายฮินดูภาษาอังกฤษ คือ babu,baboo
18.คำนำหน้าตำแหน่งทางธุรกิจภาษาอังกฤษ คือ Messrs. ย่อมาจาก Messieurs
19.คำนำหน้าคุณหญิงหรือคุณนายภาษาอังกฤษ คือ Madame
20.คำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อยภาษาอังกฤษ คือ mademoiselle
21.คำนำหน้าคุณผู้ชายภาษาอังกฤษ คือ monsieur(ภาษาฝรั่งเศษ)

แสดงความคิดเห็น

รายการ