คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ สวย

1.งาม
2.สวยงาม
3.วิไล
4.วิลาวัณย์
5.ประไพ
6.ลาวัณย์
7.ไฉไล
8.อำไพ
9.โสภณ
10.โสภา
11.พะงา
12.เสาวภาคย์
13.รุจิเรข
14.วิศิษฏ์
15.สิงคลิ้ง

แสดงความคิดเห็น

รายการ