คำไวพจน์ ดิน น้ำ ลม ไฟ

คำไวพจน์ ดิน น้ำ ลม ไฟ

คำไวพจน์ ดินน้ำลมไฟ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ดิน

1.ปฐพี
2.ธราดล
3.ธรณี
4.ภูตลา
5.พสุนทรา
6.มหิ
7.พสุมดี
8.ภูวดล
9.พิภพ
10.พสุธาดล
11.ปัถพี
12.ปฐวี
13.หล้า
14.เมธินี
15.ภูม
16.ภพ
17.พสุธา
18.ธาษตรี
19.ด้าว
20.โลกธาตุ

รวมคำไวพจน์ น้ำ

1.คงคา
2.ชโลทรพ
3.อาโป
4.หรรณพ
5.ชลธาร
6.ชลาศัย
7.รัตนากร
8.สาคเรศ
9.ธารา
10.อุทก
11.อัมพุ
12.ชลธี
13.ธาร
14.ธารา
15.สลิล
16.อรรณพ
17.สินธุ
18.นที
19.สินธุ์
20.สาคร
21.สมุทร
22.ชลาลัย
23.อุทก

รวมคำไวพจน์ ลม

1.พระพาย
2.มารุต
3.วาโย

รวมคำไวพจน์ ไฟ

1.เพลิง
2.ปราพก
3.เตโช
4.อัคคี
5.อัคนี
6.เดช

แสดงความคิดเห็น

รายการ