คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ คน

1.มนุษย์
2.มรรตย
3.มานพ
4.ชน
5.นร
6.บุรุษ

แสดงความคิดเห็น

รายการ