คําไวพจน์ ดวงจันทร์ พระจันทร์ พร้อมความหมาย

คำไวพจน์ ดวงจันทร์ พระจันทร์

คำไวพจน์ พระจันทร์

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ดวงจันทร์ พระจันทร์

1.ศศธร
2.ศศพินทุ์
3.ศศลักษณ์
4.ศศิ
5.ศศิกษัย
6.ศศิขัณฑ์
7.ศศิธร
8.ศศิน
9.ศศิมณฑล
10.ศศิวิมล
11.ศศี
12.ศิตางคุ์
13.ศิวเศขร
14.รัชนีกร
15.รัตติกร
16.ราศี
17.วิธู
18.สะสิ
19.สะสิน
20.สิตางศุ์
21.สีตลรัศมี
22.สุมะ
23.นิศากร
24.นิศานาถ
25.นิศาบดี
26.นิศามณี
27.นิศารัตน์
28.มนทก
29.มา
30.มาภา
31.มาส
32.อรรธจันทร์
33.อัฒจันทร์
34.อินทุ
35.เขน
36.กลา
37.กัษษากร
38.ตโมนุท
39.ตโมหร
40.บริมาส
41.บุหลัน
42.ปักษธร
43.พิธุ

แสดงความคิดเห็น

รายการ

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์