คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ผู้หญิง

1.บังอร
2.ร้อยชั่ง
3.อนงค์
4.อิสตรี
5.กัญญา
6.กันยา
7.ดรุณี
8.นงเยาว์
9.นงลักษณ์
10.ยพุเรศ
11.ยุพดี
12.ยุพา
13.วนิดา
14.สมร
15.สุดา
16.อิตถี
17.เพาโพท
18.พนิดา
19.นงราม
20.ยุวดี
21.อรไท
22.แก้วตา
23.ดวงสมร
24.นงคราญ
25.นงพะงา
26.สตรี
27.สายสมร
28.กัลยาณี
29.กานดา
30.นารี
31.มารศรี
32.ยุพเยาว์
33.ยุพิน
34.เยาวเรศ
35.เยาวลักษณ์
36.พธู
37.สัตรี

แสดงความคิดเห็น

รายการ