คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ช้าง

1.หัตถี
2.หัสดินทร์
3.หัสดี
4.คเชนทร์
5.ดำริ
6.วารณ
7.กรี
8.กุญชร
9.คช
10.คชา
11.กรินทร์
12.คชาธาร
13.คชินทร์
14.คชสาร
15.สาร
16.กรินี
17.ดำรี
18.ดมไร
19.นาคินทร์
20.โคบุตร

แสดงความคิดเห็น

รายการ