คําราชาศัพท์หมวดกริยา พร้อมความหมาย

รวมคําราชาศัพท์หมวดกริยา พร้อมความหมาย มาให้นักเรียนได้ศึกษา ทำรายงานส่งอาจารย์วิชาภาษาไทย

ราชาศัพท์1

หมวดกริยา

1.ประทับ หมายถึง นั่ง

2.ทรงยืน หมายถึง ยืน

3.บรรทม หมายถึง นอน

4.พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด

5.ตรัส หมายถึง พูดด้วย

6.เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ

7.พระราชทาน หมายถึง ให้

8.พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย

9.ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว

10.เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

11.ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ

12.ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ

13.ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย

14.ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม

15.พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง

16.พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน

17.ทอดพระเนตร หมายถึง ดู

18.พระราชทาน หมายถึง ให้

19.ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ

20.ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ

ราชาศัพท์3

21.ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ

22.เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว

23.พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม

24.ถวายบังคม หมายถึง ไหว้

25.พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน

26.พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย

27.ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ

28.พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย

29.มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้

30.สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า

31.คำสั่ง(พระราชินี) หมายถึง พระราชเสาวณีย์

32.คำสั่ง(เจ้านาย) หมายถึง พระบัญชา

33.ฝัน หมายถึง ทรงพระสุบิน

34.ร้องไห้ หมายถึง ทรงพระกันแสง

35.โกรธ หมายถึง ทรงพระพิโรธ,กริ้ว

36.ดีใจ หมายถึง ทรงพระโสมนัส

37.เสียใจ หมายถึง ทรงพระโทมนัส,เสียพระทัย

38.ความคิด หมายถึง พระราชดำริ

39.คิด หมายถึง ทรงพระดำริ

40.คิดถึง หมายถึง มีพระราชหฤทัยระลึกถึง

คำราชาศัพท์2

แสดงความคิดเห็น

รายการ