คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

หมวดร่างกาย

1.พระปราษณีหรือส้นพระบาท หมายถึง ส้นเท้า

2.พระฉวี หมายถึง ผิวหนัง

3.พระโลมา หมายถึง ขน

4.พระพักตร์ หมายถึง ใบหน้า

5.พระมังสา แปลว่า เนื้อ

6.พระชานุ หมายถึง เข่า

7.พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง

8.หลังพระชงฆ์ หมายถึง น่อง

9.พระบาท หมายถึง เท้า

10.ข้อพระบาท หมายถึง ข้อเท้า

11.พระอุระหรือพระทรวง หมายถึง อก

12.พระหทัยหรือพระกมล หมายถึง หัวใจ

13.พระอุทร หมายถึง ท้อง

14.พระนาภี หมายถึง สะดือ

15.พระกฤษฎีหรือบั้นพระองค์ หมายถึง สะเอว

16.พระที่นั่ง หมายถึง ก้น

17.พระอูรุ หมายถึง ต้นขา

18.พระเพลา หมายถึง ขาหรือตัก

19.พระกัประหรือพระกะโประ หมายถึง ข้อศอก

พระเกศา

20.พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้

21.พระหัตถ์ หมายถึง มือ

22.ข้อพระกรหรือข้อพระหัตถ์ หมายถึง ข้อมือ

23.พระปฤษฏางค์หรือพระขนอง หมายถึง หลัง

24.พระโสณี หมายถึง ตะโพก

25.พระปรัศว์ หมายถึง สีข้าง

26.พระผาสุกะ หมายถึง ซี่โครง

27.พระเศียร หมายถึง ศีรษะ

28.พระนลาฏ หมายถึง หน้าผาก

29.พระขนงหรือพระภมู หมายถึง คิ้ว

30.พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า

31.พระอังสกุฏ หมายถึง จะงอยบ่า

32.พระกร หมายถึง แขน

33.พระกัประหรือพระกะโประ หมายถึง ข้อศอก

34.พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้

35.พระหัตถ์ หมายถึง มือ

36.พระเนตรหรือพระจักษุ หมายถึง ดวงตา

37.พระนาสิกหรือพระนาสา หมายถึง จมูก

38.พระปราง หมายถึง แก้ม

39.พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก ริมฝีปาก

40.ต้นพระหนุ หมายถึง ขากรรไกร

41.พระศอ หมายถึง คอ

42.พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า

43.พระกรรณ หมายถึง หูหรือใบหู

44.พระพักตร์ หมายถึง ดวงหน้า

ราชาศัพท์

แสดงความคิดเห็น

รายการ