คำคมอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คำคมอภิสิทธิ์
มนุษย์ไม่ได้ต้องการ แค่การอยู่ดีกินดี
หรือตอบสนองทางเศรษฐกิจ
แต่ต้องการมีสิทธิเสรีภาพ
ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปโตย
ที่สุดคือต้องยอมรับหลักการ
สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม

Cr. ช่องข่าว OneNew

แสดงความคิดเห็น

รายการ