คำคมมนุษย์งานคนตรง

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องพบเจอคน ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่าใช้คำว่าเป็นคนตรงๆ เพื่อที่จะพูดเสียมารยาทใส่ใครก็ได้

แสดงความคิดเห็น

รายการ